Yashpal Mehra
CMD
54 yrs
Pankaj Mehra
MD
27 yrs
Jignesh Kapasi
CFO
19 yrs
Sunil Ijari
PRESIDENT (WORKS)
34 yrs
Ashok Dev
PRESIDENT (MKTG)
30 yrs
Bharat Pathak
PRESIDENT Exports
20 yrs